Kim Jesteśmy

Kim są baptyści?

Kościół Baptystów należy do ruchu protestanckiego w chrześcijaństwie. Jego rodowód sięga czasów Reformacji, kiedy to podjęto próbę powrotu do źródła wiary chrześcijan, jakim jest Biblia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Z Biblii, będącej dla baptystów najważniejszym autorytetem, wypływa to w co wierzymy.

Słowo “baptyści” wywodzi się z języka greckiego, w którym “baptizo” znaczy “chrzczę przez zanurzenie”. Baptyści nie są jedynymi chrześcijanami, którzy praktykują biblijny chrzest przez zanurzenie w wodzie osób w wieku świadomym, manifestujących swoją wiarę w żywego Boga, odrodzenie z Ducha Świętego i chęć naśladowania Chrystusa. Chrzest jest przymierzem z Bogiem i osobistym wyznaniem wiary. Z sensu chrztu wynika zrozumienie Kościoła – żywej społeczności ludzi, którzy przyjęli dar życia wiecznego a zasady wiary realizują na co dzień.

Baptyści tworzą zbory, czyli wspólnotę ludzi, którzy “narodzili się na nowo” i pragną razem umacniać się w wierze. Celem istnienia zborów jest wspólna modlitwa, nauczanie i niesienie pomocy. Zbory są autonomiczne, ale współpracujące ze sobą. Koordynacją tej współpracy w skali kraju zajmuje się Rada Kościoła, delegatów zborów na czterolenią kadencję. W Polsce działa obecnie ponad sześćdziesiąt zborów, a na świecie kościół baptystyczny jednoczy ponad sto milionów osób.

W co wierzymy?

Pismo Święte

Całe Pismo jest natchnione przez Boga. W wyniku tego natchnienia cała Biblia jest prawdą we wszystkim, czego dotyczy i dlatego jest bezbłędna. Słowo Boże stanowi niepodważalny autorytet we wszystkich sprawach wiary i postępowania.

Bóg Trójjedyny

Jest jeden Bóg, Stwórca wszystkiego, od wieczności istniejący w trzech Osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego, doskonały we wszystkich swoich atrybutach. Jest w pełni godny uwielbienia i posłuszeństwa.

Bóg Ojciec

Bóg Ojciec jest absolutnym Władcą wszechświata, całkowicie suwerennym w dziele stworzenia, opatrzności i odkupienia. Wszystko co czyni, przynosi Mu chwałę i jest zgodne z Jego doskonałym planem.

Bóg Syn

Jezus Chrystus jest jedynym Synem Boga. Jest w pełni Bogiem, który zgodnie z wolą Ojca przyoblekł się w ciało człowieka poprzez narodzenie z Dziewicy. Jest w pełni człowiekiem, który tu na ziemi prowadził bezgrzeszne życie pomimo kuszenia. Wydał samego siebie na niezasłużoną śmierć na krzyżu, jako doskonałą ofiarę odkupienia za nasze grzechy. Powstał z martwych w ciele i zasiadł po prawicy Ojca jako nasz Arcykapłan i Obrońca.

Bóg Duch Święty

Duch Święty jest wieczny. Boską osobą. Posiada wszystkie cechy osobowości i boskości. Jego rolą jest uwielbienie Jezusa Chrystusa. Przekonuje On świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie oraz doradza, chrzci, pieczętuje, zamieszkuje, prowadzi, naucza, napełnia mocą, uświęca i zachowuje wszystkich wierzących.

Człowiek

Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo, wolnych od grzechu, by oddawali Mu cześć, cieszyli się z Nim bliską społecznością oraz uczestniczyli w realizacji Bożych planów i zamiarów na ziemi. Z powodu grzechu Adama wszyscy ludzie są grzesznikami oddzielonymi od Boga. Mają skołonność do zła, są potępieni, bez nadziei i zgubieni na całą wieczność, chyba że przyjmą poprzez osobistą decyzję wiary zbawienie w Jezusie Chrystusie.

Kościół

Wierzący w Pana Jezusa Chrystusa i odrodzeni przez Ducha Świętego są włączeni do Kościoła Ciała Chrystusa, którego On jest Głową. Tworzą wspólnoty (zbory), aby razem wielbić Boga, uczyć się naśladować Pana oraz zwiastować ewangelię. Zgodnie z nauką Pisma Świętego powołują swoich przełożonych (starszych), którzy mają im posługiwać. Pan ustanowił dla Kościoła Chrzest i Wieczerzę. Chrzest oznacza osobiste i publiczne świadectwo wiary poprzez utożsamienie się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Wieczerza Pańska jest pamiątką i świadectwem śmierci Jezusa Chrystusa. Każda wspólnota (zbór) odpowiada przed Bogiem za właściwą dbałość o swoje sprawy i za dążenie do społeczności i jedności Kościoła Jezusa Chrystusa.

Zbawienie

Zbawienie jest możliwe tylko dzięki łasce Boga poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Jest ono dziełem i darem Boga. W żaden sposób nie może być wypracowane. Na zbawienie nikt nie zasługuje, Ci którzy doznali zbawienia z łaski, doznali tym samym przebaczenia grzechów, pełnego pojednania z Bogiem, obdarzenia sprawiedliwością Chrystusa, usynowienia i włączenia do rodziny Bożej. Obdarzeni zostali darem życia wiecznego, wszelkim dobrem potrzebnym do życia i pobożności. Obdarowani zostali także Bożą obietnicą że nie będą potępieni. Wierzący są przemieniani na podobieństwo Chrystusa. Ten proces uświęcania i duchowego wzrostu zakończy się w momencie uwielbienia wierzącego.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux